WITAMY
Tel. +48 662 018 550
sekretariat@question.edu.pl
Zobacz nas na
Top

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Języków Obcych Question

Szanowni Państwo, w związku z powrotem  na zajęcia stacjonarne pragniemy zapewnić że nasza szkoła będzie prowadziła zajęcia z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Z uwagi na zdrowie i komfort Państwa, innych kursantów oraz pracowników szkoły prosimy o zapoznanie się z naszymi procedurami bezpieczeństwa i o ścisłe ich przestrzeganie.

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

W Szkole Języków Obcych Question

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356_
 4. Wytyczne GIS, MZ i MEN – https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men.
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018 r. poz. 650).

 

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole Języków Obcych Question w Namysłowie (dalej: Placówki) w okresie pandemii COVID-19, i stosuje się ją wobec wszystkich pracowników, współpracowników a także kursantów dorosłych oraz rodziców/opiekunów i dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach danej Placówki.
 2. Celem procedury jest:
  1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem (COVID-19),
  2. umożliwienie uczniom udziału w zajęciach organizowanych na terenie Placówki.
 3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, oparta jest na obowiązujących przepisach, wytycznych GIS, MZ i MEN oraz najlepszych praktykach, ale podmiot prowadzący Placówkę mimo najwyższej staranności i mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie jest w stanie w pełni wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 4. Rodzic świadomie decydując się na przyprowadzenie ucznia do Placówki jest zobowiązany wypełnić deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 do Procedury.
 5. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach stacjonarnych odbywających się w Placówce.
 • 2

PRACA CENTRUM HELEN DORON W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Organ Prowadzący zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych rygorów sanitarnych i ograniczeń zgodnych z obowiązującymi wymogami prawnymi w przypadku, gdyby obszar, na którym działa Placówka został uznany za strefę żółtą lub strefę czerwoną zagrożenia epidemiologicznego, o czym opiekunowie zostaną poinformowani bezpośrednio w formie informacji e-mail lub poprzez komunikat na stronie internetowej Placówki.
 2. Organ prowadzący zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszej Procedury na wypadek zmian w wymogach sanitarnych wynikających z przepisów prawa oraz wytycznych GIS, MZ oraz MEN.
 3. Organizacja pracy grup:
  1. powierzchnia w salach przypadająca na kursanta nie może być mniejsza niż 1,5 m2,
  2. placówka organizować będzie pracę w taki sposób, aby minimalizować kontakt między kursantami z różnych grup,
  3. w przypadku wykorzystywania w nauczaniu wspólnych akcesoriów – w miarę możliwości będą one podlegały dezynfekcji pomiędzy zajęciami różnych grup.
 4. Wymogi co do pomieszczeń:
  1. z pomieszczeń zostaną usunięte wszelkie przedmioty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować,
  2. Sale będą wietrzone pomiędzy zajęciami,
  3. Elementy wyposażenia przeznaczone do wspólnego korzystania oraz elementy dotykowe (oparcia krzeseł, stoły, biurka, poręcze, klamki, uchwyty, włączniki światła) będą dezynfekowane w miarę możliwości pomiędzy zajęciami różnych grup,
  4. Każdego dnia po zakończeniu zajęć, pomieszczenie będzie sprzątane z użyciem środków o właściwościach dezynfekcyjnych,
  5. w przypadku braku możliwości zachowania odległości co najmniej 1,5 m. między osobami przebywającymi w jednym zamkniętym pomieszczeniu, osoby te zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic osłaniających nos i usta. Niniejszy obowiązek nie dotyczy dzieci do lat 4.
  6. przedmioty przeznaczone do wspólnego użytkowania (np. ekspresy do kawy, lodówka, dystrybutor wody) obsługują wyłącznie osoby wskazane przez prowadzącego Placówkę.

 

 1. Przychodzenie do placówki:
  1. Do placówki przychodz tylko osoby zdrowe/ tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w Placówce;
  2. przy każdym wejściu do Placówki kursant myje ręce lub odkaża je płynem do dezynfekcji rąk;
 2. Do sal lekcyjnych mają wstęp tylko pracownicy i kursanci. Rodzice i opiekunowie odbierają i przyprowadzają dzieci w miejscu wskazanym przez Placówkę. Rodzice i opiekunowie mogą wejść do sali wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach – na prośbę pracownika, na czas zajęć w których biorą udział razem z dziećmi oraz w celu odbycia spotkania z pracownikiem lub zebrania.
 3. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 4. Jeśli zaistnieje taka konieczność, np. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, Pracownik ma możliwość dokonania dziecku pomiaru temperatury z użyciem termometru bezdotykowego, o ile rodzic wyraził zgodę w tym zakresie. Brak zgody może skutkować brakiem możliwości udziału dziecka w zajęciach grupowych na terenie Placówki.
 5. Jeżeli kursant wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia go do na zajęcia w przypadku dzieci i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 6. Każda osoba wchodząca na teren Placówki zobowiązana jest do umycia mydłem lub dezynfekcji rąk z użyciem środka dezynfekcyjnego udostępnionego w Placówce.
 7. Kursanci, rodzice i opiekunowie oraz wszelkie osoby, przebywające na terenie Placówki, inne niż personel lub uczniowie, mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 8. Do Placówki mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe dolegliwości).

 

 • 3.

OBOWIĄZKI OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ PLACÓWKĄ

Osoba zarządzająca Placówką:

 1. ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w Placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19,
 2. organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19,
 3. planuje organizację pracy Placówki,
 4. przekazuje kursantom/rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z przyjściem do Placówki,
 5. zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania kursanta lub pracownika,
 6. zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni,
 7. zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne,
 8. informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji / mycia rąk przy każdym wejściu do Placówki,
 9. zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak dezynfekować ręce oraz kosz na zużyte rękawiczki i maseczki (opróżniany oraz dezynfekowany według potrzeb),
 10. zapewnia łatwy dostęp do informacji w zakresie kontaktu (numery telefonów) ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz służbami medycznymi,
 11. zarządza dezynfekcję pomieszczeń w przypadku stwierdzenia obecności w Placówce osoby zarażonej koronawirusem.
 • 4.

OBOWIĄZKI PERSONELU

 1. Jeśli zaistnieje taka konieczność, np. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, osoba wskazana przez prowadzącego Placówkę ma możliwość dokonania pracownikowi pomiaru temperatury z użyciem termometru bezdotykowego, o ile pracownik wyraził zgodę w tym zakresie.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) członek Personelu pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie osobę prowadzącą Placówkę.
 3. Personel wchodzi i wychodzi do/z Placówki wejściem głównym,
 4. Personel zobowiązany jest do mycia rąk z użyciem środków dezynfekcyjnych po przyjściu do Placówki i po zakończeniu pracy z każdą grupą.
 5. Personel instruuje dzieci o zasadach ochrony sanitarnej oraz odpowiada na pytania dzieci w tym zakresie a także wyjaśnia przyczyny wprowadzonych obostrzeń – dostosowując komunikację do wieku i wrażliwości dziecka.
 6. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do wietrzenia sali.
 7. Sanitariaty są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 • 5.

OBOWIĄZKI KURSANTÓW/RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Kursanci oraz Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających na zajęcia stacjonarne w Szkole języków Obcych Question zobowiązani są do:

 1. zapoznania się z niniejszą procedurą, podpisania właściwej deklaracji (załącznik nr 1) i przesłania jej e-mailem na adres e-mail Placówki najpóźniej przed pierwszymi zajęciami, w których uczestniczy dziecko,
 2. przekazania osobie prowadzącej Placówkę lub nauczycielowi informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Przyprowadzania do szkoły tylko zdrowych dzieci – bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:
  1. z osobą chorą na koronawirusa,
  2. z osobą będącą w izolacji,
  3. z osobą przebywającą na kwarantannie,
 3. stosowania się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało,
 4. przyprowadzania do Placówki dzieci przez osoby zdrowe,
 5. przyprowadzania dziecka do Placówki nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i odbierania dziecka nie później niż 5 minut po zakończeniu zajęć, w trakcie zajęć Rodzic zobowiązany jest do przebywania poza terenem placówki z wyłączeniem sytuacji, gdy jest uczestnikiem tych zajęć,
 6. zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,0 C pozostawienia dziecka w domu,
 7. odkażania rąk, przed wejściem na teren Placówki,
 8. posiadania/wyposażenia dziecka w maseczkę ochronną – dotyczy dzieci powyżej 4 r.ż.,
 9. podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły,
 10. niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku informacji, iż wykazuje ono objawy choroby (kaszel, katar, ból głowy, temperatura, wymioty, złe samopoczucie, ból brzucha, ból stawów itp…),
 11. jeżeli u kursanta, które przebywało w Placówce lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Prowadzącego Placówkę.

 

 • 6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Kursant, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, objawy jelitowe):
  1. nauczyciel zawiadamia prowadzącego Placówkę o zaistniałej sytuacji,
  2. jeśli dotyczy to dziecka prowadzący Placówkę lub osoba przez niego wskazana bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,
  3. osoba wyznaczona przez prowadzącego Placówkę bezzwłocznie zakłada dziecku maseczkę oraz do czasu przybycia rodziców oraz odizolowuje dziecko.
  4. osoba wyznaczona przez prowadzącego Placówkę pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości. Dziecko w tym czasie nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych.
  5. Jeśli dotyczy to osoby dorosłej osoba ta jest zobowiązana do skontaktowania się z Infolinią NFZ/WSSE/PSSE/ Oddziałem Zakaźnym Szpitala oraz Dyrektorem Palcówki oraz postępowania zgodnie z wytycznymi
 2. Po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka z Placówki w ciągu 45 minut.
 3. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
 4. Członek Personelu, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. niezwłocznie zakłada maseczkę oraz rękawice jednorazowe oraz zgłasza fakt Prowadzącemu Placówkę i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji lub opuszcza Placówkę;
  2. kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
 5. Po zakończonej interwencji, osoby, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem nie dotykając twarzy, myją ręce wodą z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie dezynfekują je środkiem do dezynfekcji skóry.
 6. Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.
 7. We wszystkich czynnościach należy w miarę możliwości unikać kontaktu bezpośredniego z osobą podejrzewaną o zarażenie oraz ograniczać liczbę osób, które narażone są na taki kontakt.
 8. W uzasadnionych sytuacjach, Prowadzący Placówkę może podjąć decyzję o natychmiastowym zakończeniu zajęć w danym dniu. W takiej sytuacji informuje on Kursantów/ opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji. Rodzice zobowiązani są odebrać dzieci w ciągu 45 minut od otrzymania informacji/kursanci dorośli opuszczają placówkę.
 9. W uzasadnionych sytuacjach, Prowadzący Placówkę może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu działania Placówki stacjonarnej. W takiej sytuacji zajęcia prowadzone będą online.