WITAMY
Tel. +48 662 018 550
sekretariat@question.edu.pl
Zobacz nas na
Top
Image Alt

Regulamin Szkoły

  /  Regulamin Szkoły

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH QUESTION

 

 1. CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA PRACY
 2. Szkoła Języków Obcych Question prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych.
 3. Właścicielem szkoły jest Wioletta Jeziorska-Borczyk.
 4. Gwarantujemy wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm lektorów oraz doskonałe warunki nauki.
 5. Szkoła jest czynna codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 19.00, a w piątki od godziny 10.00 do 17.00.
 6. Wszelkie sprawy związane z uczestnictwem w kursach należy ustalać w sekretariacie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 19.00, a w piątek od godziny 10.00 do 17.00 lub telefonicznie pod numerem:(77) 410 19 50 lub 622 018 550.
 7. JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KURSU W NASZEJ SZKOLE
 8. Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba bez względu na wiek.
 9. Aby rozpocząć naukę na wybranym poziomie zaawansowania, z wyjątkiem początkującego, kandydaci zobowiązani są napisać test kompetencji i ewentualnie podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH QUESTION

 • Uczestnik kursu ma prawo:

wymagać od lektora prowadzenia zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie,

 1. otrzymać szczegółowe informacje dotyczące dokonanych w nauce postępów (na podstawie sprawdzianów, testów, oraz indywidualnej oceny lektora),
 2. podejść do jednego dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku nie zaliczenia sprawdzianu w ciągu roku (ocena egzaminu końcowego nie podlega zmianie), w terminie uzgodnionym z lektorem,
 3. do indywidualnych nieodpłatnych konsultacji z lektorem,
 4. do zmiany grupy tylko w porozumieniu z lektorem i dyrekcją szkoły
 5. otrzymać rachunek za oferowane usługi
 6. do odrobienia zajęć, które odwołał w sekretariacie szkoły (max. 1 dobę wcześniej, do godz. 15:00) – tylko kursy indywidualne. Zajęcia odwoływane w ten sam dzień, traktowane są jako przeprowadzone. W przypadku dłuższych nieobecności należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.

 

 • Uczestnik kursu ma obowiązek:

 

 1. wypełniać wymagania stawiane przez lektora i dyrekcję szkoły,
 2. być obecnym na zajęciach i brać w nich aktywny udział.

 


 1. W CENIE KURSU ZAPEWNIAMY
 2. profesjonalne metody nauczania,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. wstępną ocenę znajomości języka angielskiego na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. dostęp do strony internetowej szkoły
 6. dostęp do biblioteki i stanowisk internetowych,
 7. certyfikat ukończenia kursu (warunek: uczestnictwo w 75% zajęć, pomyślnie zaliczone testy sprawdzające w ciągu roku, pomyślnie zdany egzamin końcowy, brak zaległości w opłatach),

 8. PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z KURSEM
 9. Opłat związanych z kursem można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto: PRESTIGE Wioletta Jeziorska-Borczyk/ul. Wały Jana III 5, 46-100 Namysłów/ING Bank Śląski nr konta: 71 1050 1881 1000 0091 4871 7243
 10. Opłatę za kurs wnosimy w równych miesięcznych ratach (do 15 dnia każdego miesiąca).
 11. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłacenie w terminie pierwszej raty.
 12. Członkowie najbliższej rodziny osób uczestniczących w naszych kursach otrzymują 10% zniżki na kursy ogólne grupowe (zniżka przysługuje jednej osobie z rodziny).
 13. Wszelkie rabaty przysługują tylko kursantom, którzy dokonują terminowych wpłat.
 14. Uczniowie kończący kursy w Centrum Helen Doron w Namysłowie i kontynuujący naukę w QUESTION, otrzymują rabat 10% na kursy ogólne grupowe.
 15. Dla rodziców dzieci uczących się w Centrum Helen Doron w Namysłowie, przyznajemy rabat 20% na jeden roczny kurs grupowy (1 dziecko- 1 rodzic).
 16. Terminy płatności podane są w cenniku szkoły. Ceny dotyczą zarówno zajęć stacjonarnych jak i online.
 17. Każde opóźnienie w płatnościach należy niezwłocznie zgłosić do sekretariatu szkoły w celu ustalenia dalszego postępowania.
 18. Dyrekcja szkoły podejmuje decyzje o zawieszeniu opłat w szczególnych i uzasadnionych przypadkach.

 19. OGÓLNE ZARZĄDZENIA
 20. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 21. Każdy uczestnik kursu lub jego opiekun odpowiada za umyślne zniszczenia w lokalu szkoły (dotyczy wyposażenia, sprzętu oraz pomieszczeń szkolnych).
 22. Wszystkie osoby nie uczęszczające na zajęcia, a przebywające na terenie szkoły proszone są o nie przerywanie trwających lekcji. ZAJĘCIA W SZKOLE QUESTION TO RZECZ ŚWIĘTA.
 23. Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkoły QUESTION, zostaną odpracowane w innym terminie. O odwołaniu zajęć uczestnicy kursu informowani są telefonicznie lub na zajęciach.
 24. Kursant ma prawo odwołania swojej jednorazowej obecności w zajęciach indywidualnych bez podawania przyczyny max 1 dobę wcześniej (do godz.15.00 ) przed wyznaczonym terminem zajęć. Tylko w tym wypadku kursant może odrobić odwołane zajęcia w terminie uzgodnionym z lektorem. Odrabianie zajęć musi być zrealizowane najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty odwołania zajęć. Zajęcia, które nie zostaną odrobione w tym terminie przepadają. Zajęcia odwołane w dniu stałych zajęć są traktowane jako przeprowadzone i podlegają opłacie. W przypadku dłuższych nieobecności należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.
 25. Wszyscy uczestnicy szkoleń w szkole QUESTION mogą w godzinach pracy szkoły korzystać z dodatkowych udogodnień, jak biblioteka językowa czy internet oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez szkołę.
 26. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie roku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest jako cały kolejny miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym została złożona rezygnacja w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia podlega pełnej opłacie. W okresie wypowiedzenia kursant ma prawo do odbywania zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 27. Każdy uczestnik kursu językowego zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Procedury bezpieczeństwa obowiązującej podczas pandemii COVID 19.
 28. Regulamin obowiązuje od września 2019 do czerwca 2021.